چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ |

صرفه جویی در مصرف آب یک وظیفه همگانی است

بنر

بخش موزیک


از آنجا که روح انسان، مهم ترین جنبه وجودی اوست، لذا هر آن چه که بر آن اثر بگذارد می تواند در کمال و سقوطش، موثر باشد و از این جا اهمیت اثر موزیک بر روح و روان انسان مشخص می شود.

به واسطه همین روانشناسان و جامعه شناسان تاکید فراوان بر روند تاثیر موزیک بر سلامت فرد و جامعه را دارند.


عنوان موزیک : Laguna Pastoria


پخش موزیک دانلود موزیک


عنوان موزیک : The Light Of Baja


پخش موزیک دانلود موزیک


عنوان موزیک : Babbling Brook


پخش موزیک دانلود موزیک


عنوان موزیک : Relaxing Sounds


پخش موزیک دانلود موزیک


عنوان موزیک : سرود ملی آب

پخش موزیک دانلود موزیکرفتن به بالا